right_partnerek.gif
 
 Bp. XV. kerület Önkormányzata
 
Kereskedelmi és Iparkamara XV. kerületi szervezete

right_partnerek2.gif

 

CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft.

1156 Budapest, Nyírpalota út 52.

Telefon: 06-1-418-31-88

 

HONLAP

adatkezelési

tájékoztató

 Az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete – „GDPR”

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról -

 alapján

 Hatályos: 2018. május 25.  napjától

  1. AZ ADATKEZELŐ

 Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az érintett magánszemélyeket közérthetően és tömören tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679.számú Rendelet - „GDPR”) és a magyar Infotörvénynek (2011. évi CXII. törvény) megfelelően.

 A CSAPI-15 Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki.

Az ujpalotapiaca.hu alatt megtalálható weboldal adatkezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató elérhető a főoldalon található adatvédelmi tájékoztató fül (almenü) alatt.

Az adatkezelő adatai:

Név:                            CSAPI-15 Kft.

Cím:                            1156 Budapest, Nyírpalota út 52.

Telefon:                      06-1-418-31-88

E-mail:                        csapi.attila@t-online.hu
Képviselő:                   Dr. Szaniszló Attila ügyvezető
Adószám:                   11873855-2-42
Cégjegyzékszám:       01-09-680801
Tárhely szolgáltató:    Omnicode Magyarország Kft. 1133 Budapest, Pannónia utca 64/B. V/25.


Az adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak.

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.


2. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE

 Általános tudnivalók


A weboldalon az önkéntesen, hozzájárulás alapján megadott vagy jogi kötelezettség/szerződés teljesítése miatt szükséges személyes adatokat tárolja az adatkezelő.

 

Az adatkezelés célja:

-          közérdekű tájékoztatás (jogszabályon alapuló) kötelezettségek teljesítése,

-          hirdetés (az adatkezelő saját, valamint a partnerei /piaci bérlők/ helyhasználók/ üzlet érdekeinek előmozdítása érdekében

-          ügyfélkapcsolati elérhetőségek közzététele

 

A személyes adatok fajtái: vezeték- és utónév, a telefonszám, a levelezési és e-mail cím  

 

3. ADATFELDOLGOZÓK

 

 3.1      Pátkay Orsolya adatfeldolgozó

 

4. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSA


Az érintettet – tömören, közérthetően és részletesen - tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

 A tájékoztatásunk kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 5. A SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐBELI TERJEDELME

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy jogi kötelezettség teljesítésén alapul.

Az adatkezelés célja: üzleti vagy közérdekű hirdetések közzététele, jogszabályon alapuló közérdekű adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése


5.1. A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során az adatkezelőként rögzítjük a (be nem azonosítható) felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Jelen adatok statisztikai jellegű adatok, nem rendeljük hozzá konkrét vásárlónk kilétét, így az érintett nem beazonosítható.

Az adatokat a szerver maximum egy hónapig tárolja. Az adatkezelés jogalapja: érintett magánszemély önkéntes hozzájárulása.

 A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

5.2. Kapcsolatfelvétel, megrendelőlap kitöltése, ügyfél-levelezés

A honlapon nincs un. regisztrációs lehetőség. Ennek megfelelően a honlap látogatói számára technikailag sem lehetséges kapcsolatfelvétel illetve személyes adatok rögzítése/megadása a honlapon keresztül.

Az 5.1 -pontban leírt adatokon túlmenően sem a honlap üzemeltetője és a tárhely szolgáltató sem végez a honlap látogatóira vonatkozó személyes adatokat.

 Az adatkezelő partnerei (bérlők) által közzétett hirdetések tartalmáért, és az abban közzétett személyes adatok kezelésének jogszerűségéért a hirdető viseli a felelősséget. Ezen adatok köre fő szabályként: az üzletkötésre jogosult vállalkozó/munkavállaló neve, beosztása és elérhetőségének adatai (levelezési cím, telefonszám, email cím stb.) lehetnek.

 Az adatkezelő fenntartja azon jogát, hogy harmadik személy panasza esetén – a jogosság kivizsgálásnak lezártáig-  a hirdetést eltávolítsa/szüneteltesse a hirdető hozzájárulása nélkül is.

 5.3. Egyéb adatkezelések

 Jelen tájékoztatóban meg nem jelölt adatkezelésekről az adatkezelő az adatkezelési művelet megkezdése előtt ad részletes tájékoztatást, szerzi be a szükséges hozzájárulást.

6. ADATTÁROLÁS MÓDJA, BIZTONSÁG

Az adatkezelő honlapjait kiszolgáló szerverek a http://omnicode.com-nál találhatók.

6.1. Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

·         az integritást és bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

·         a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6.2. Adattárolás

Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);- változatlansága igazolható (adatintegritás);- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatkezelő a megrendeléshez és annak teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a jogszabályi lehetőségénél fogva továbbítja az értékesítő és/vagy szolgáltatásokat nyújtó partnereinek.

8. JOGORVOSLÁSI LEHETŐSÉGEK

8.1. Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.

 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, maximum azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Ettől eltérő esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

8.2. Törlés

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

8.3. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

·           a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

·           a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

·           a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

8.4. Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.  A bírósági illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik Törvényszéknél van lehetőség kezdeményezni az eljárást.

 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLLÁSPÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL

A CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft, mint munkáltató által meghirdetett álláspályázatok esetében a jelen tájékoztatás keretén belül biztosítja saját adatkezelő voltának és elérhetőségének a megismerhetőségét, az érintetteknek (az állásra jelentkező magánszemélyek, a továbbiakban: a pályázók) az Európai Parlament és Tanács 2016/679. sz. Rendelete („GDPR” – Általános Adatvédelmi Rendelet) 13. cikk (1.) bekezdése alapján biztosított jogairól tájékoztatását.

Adatkezelő (képviselője) neve és elérhetősége:

CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft

Székhely: 1156 Budapest, Nyírpalota út 52. (Újpalotai Vásárcsarnok, galéria)

Képviseli: dr. Szaniszló Attila ügyvezető igazgató (munkáltató)

Honlap: www.ujpalotapiaca.hu

e-mail cím:  csapi.attila @t-online.hu

Telefon: 06-(1)-416-25-54

Adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, munkaszerződés megkötése.

A személyes adatok címzettje: a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók és közreműködők.

A kezelt adatok köre: a munkakörrel kapcsolatos lényeges adatok (szakmai önéletrajz (a továbbiakban CV), azon belül a pályázó által megadott személyes adatok, jellemzően: név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, szakmai előéletre vonatkozó adatok, fénykép, valamint az érintett által megadott egyéb adatok)

A társaság csak olyan személyes adatok megismerhetőségére tart igényt, amelyek lényegesek az adott munkakörrel kapcsolatban. A Társaság a megüresedett álláshelyek betöltése céljából a munkaerőközvetítő vállalkozások szolgáltatását is igénybe veszi. Ezek adatkezelési tevékenysége nem a Társaság felelőségi körébe tartozik.

A Társaság a munkára jelentkezés céljából érkezett személyes adatok tartalmazó önéletrajzok (továbbiakban: CV) esetén nem tesz különbséget azok érkezésének módja között: azonos elbírálás alá esik a papíralapon és az elektronikus módon beküldött CV.

A postai úton érkező CV-k esetében, amennyiben a jelentkező a munkaerő felvételi eljárás során a meghirdetett címre (e-mail címre), az elvárt jelöléssel küldi meg, úgy ebben az esetben a Társaság garantálja a jelen pont szerinti adatkezelést.

Amennyiben azonban nem a meghirdetetteknek megfelelő módon érkezik a papíralapú CV, úgy az iratkezelési szabályok szerint a címzettnek minősülő személy köteles arról gondoskodni, hogy a CV az ügyvezetőhöz kerüljön. Ha ez nem történik meg, úgy a Társaság az iratkezelésre vonatkozó általános szabályokat alkalmazza, függetlenül a levél tartalmától.

Társaságunk a CV-ket főszabály szerint a későbbi felhasználás céljából tárolja - igaz ez abban az esetben is, ha a CV konkrét meghirdetett pozíció betöltése céljából érkezett. A CV-t és az azon szereplő személyes adatokat a Társaságunk jelen szabályzat alapján és az abban foglaltak szerint kezeli. Amennyiben az érintett nem kívánja, hogy a későbbiekben az itt meghatározottak szerinti határidőn belül kezelje Társaságunk adatait, úgy ezt vagy a CV megküldésével egyidejűleg kell jeleznie, vagy a későbbiek során visszavonni a CV beküldésével megadott hozzájárulását

Mivel jelen szabályaink az érintettek számára a CV megküldése előtt is elérhetőek, így az erre vonatkozó előzetes tájékoztatást megadottnak tekintjük, a hozzájárulást pedig önkéntesnek.

Munkáltató az adatvédelmi hatóság 2016. évben kelt Tájékoztatója alapján megismerheti az adott állásra pályázó közösségi oldalakon közzétett nyilvános, a munkavégzés szempontjából lényeges személyes adatait, de erről a körülményről előzetes tájékoztatást nyújt a pályázó számára. Munkáltató a pályázó közösségi oldalával kapcsolatban személyes adatot nem ment le, nem tárol, nem továbbít.

Az un. „berepülő önéletrajzokra” vonatkozó különös szabályok

A nem meghirdetett álláshelyre való kéretlen jelentkezés esetén a Társaság válaszlevelet küld a jelentkezőnek, amelyben tájékoztatja a megküldött adatok törléséről; vagy (amennyiben a társaság a szervezeti fejlesztési koncepciója alapján ezt célszerűnek ítéli – pl. tervezhető megüresedés) legfeljebb 1 éves időtartamra vonatkozóan a pályázó írásbeli hozzájárulását kéri a megküldött CV és mellékletei (pl. végzettséget igazoló okirat másolata, motivációs levél stb.)

Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 S (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a Munkáltató jogos érdeke

Adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 1 évig.

Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázat esetén a munkaügyi szabályok szerinti időtartamig, sikertelen pályázat esetén a pályázatról való döntést követő 5. napig, mikor is a sikertelen pályázati anyagok teljes mértékben törlésre kerülnek és erről a sikertelen pályázok értesítést kapnak.

Adattárolás helye, módja: papír alapon a felvételi dossziékban, alkalmazás esetén a munkavállaló munkaügyi dossziéjában, illetve elektronikusan a munkáltató által használt e-mail levelező rendszerben.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben: a felvételi eljárás során a társaság nem alkalmaz automatizált adatkezelést, nem végez profilalkotást, nem vesz igénybe adatfeldolgozót, és nem továbbítja a pályázók adatait harmadik országba.

A Pályázó érintetti minőségében, bármikor kérhet:

-          közérthető, tömör tájékoztatást az adatkezelésről,

-          kérelmezheti a reá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

-          tiltakozhat a személyes adatok vagy egyes kategóriái kezelése ellen, illetve

-          korábban megadott hozzájárulását visszavonhatja.

Ezen jogait a felvételi eljárásban korlátozás nélkül akár a teljes adatkörre vonatkozóan gyakorolhatja, azzal, hogy amennyiben a hozzájárulás visszavonása vagy az adatkezelés korlátozása sérti az adatkezelés céljának teljesítését úgy az a pályázatból történő kizárást vonhatja maga után.

Ezen túlmenően jogi lehetősége van valamilyen panasza, bejelentése esetén a magyar felügyeleti hatósághoz való forduláshoz.

A magyar felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: „NAIH”.

Elérhetőségek: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Minden érintett magánszemélynek joga van peres eljárást is kezdeményezni a Polgári Peres eljárásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, a konkrét igénytől függően.